Hvad er en STU?

STU er en forkortelse for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Det er en treårig uddannelse for unge i alderen 16 – 25 år med særlige behov, som, af enten fysiske eller psykiske årsager, ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. I et STU-forløb på Basen indgår undervisning på skolen, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

Et STU-forløb på Basen tilpasses den studerendes udfordringer, kvalifikationer, behov, modenhed og interesser og styrker den studerende i at opnå sociale, faglige og personlige kompetencer. Formålet er at ruste de studerende til at deltage i voksenlivet og eventuelt påbegynde en uddannelse eller komme i beskæftigelse efterfølgende. På Basen STU har man mulighed for at tage 10. klasses enkeltfag eller Hf-enkeltfag. Derudover er det muligt at arrangere et praktikforløb.

For at blive optaget på en STU skal man almindeligvis have opfyldt sin undervisningspligt, og det har man typisk efter afslutning af folkeskolen. Det er som udgangspunkt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i bopælskommunen, som visiterer den unge til et STU-forløb. Sammen med den studerende, UU-vejlederen og eventuelt pårørende bliver der lagt en uddannelsesplan for den unges forløb.

Hvad er en EUA?

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 1 år. Formålet med EUA er at inspirere den unge til at blive afklaret på, hvilken uddannelse, han/hun ønsker at gå i gang med inden for det næste års tid og dermed definere de skridt, der skal til, for at den unge når målet.

Inden afslutning på forløbet vil den unge få udarbejdet en uddannelsesplan, og første skridt i planen sættes i værk. Dette kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), §32 eller Lov om aktiv social politik, §46. Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling samt på at skabe rum for udvikling.

STU i Nordsjælland – Uddannelse for unge med diagnoser

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i Nordsjælland
Afdelingsleder Mette Munkholm Madsen
Telefon: +45 7174 2575
Mail: mma@basen.dk

Basen STU i København
Afdelingsleder Eva Wilkinson
Telefon: +45 7196 8699
Mail: ewi@basen.dk