Synlig læring

Kort fortalt er synlig læring en tilgang til undervisning og læring, der indebærer, at de studerende hele tiden ved, hvad de skal lære, hvorfor de skal lære det, og hvilke skridt de skal tage for at nå deres læringsmål. Hvor der tidligere var fokus på, hvordan de studerende løste en opgave, betegner synlig læring et skift i tankegangen omkring læring, idet det nu fokuseres, hvad man kan lære af at løse en opgave.

Synlige læringsmål for undervisningen lægger en tydelig retning og øger den studerendes forståelse for egen læringsproces. Dette skaber mulighed for progression og selvevaluering, da de studerende, så at sige, lærer at lære. Det væsentlige er, at læringsmålene ikke nødvendigvis bliver et mål i sig selv, da det er de studerendes proces og refleksioner over selve bestræbelserne på at nå målet, der er centralt i synlig læring. Denne metarefleksion er nødvendig for, at de studerende på sigt bliver mere selvevaluerende og i stand til at træffe hensigtsmæssige valg.

Undervisning og aktiviteter på Basen er strukturerede og tager udgangspunkt i synlig læring. Dette kommer til udtryk ved klare, eksplicitte og operationelle læringsmål, der er individuelt målrettet den enkelte studerende. Det betyder, at den studerende får mulighed for at forholde sig refleksivt til egen læring: Nåede jeg i mål, og hvilke strategier brugte jeg?

Synlig læring fungerer ligeledes som et planlægnings- og evalueringsredskab for underviseren, som planlægger med udgangspunkt i; hvad, hvordan, hvornår og hvorfor læringen skal finde sted. Det er vores erfaring, at dette øger kvaliteten i læringsmiljøet.

På Basen har vi rigtig god erfaring med at anvende synlig læring, og de studerende giver udtryk for, at det er rart med genkendeligheden og den strukturelle form, som gør, at de kan bruge mere energi på selve indholdet.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 7174 0979
Mail: nlu@basen.dk

Del indhold: