Depression

Uddannelse for unge med depression i Nordsjælland og København

Basen STU er bl.a. en særligt tilrettelagt uddannelse for unge med depression. Vi arbejder med at stressreducere og skabe et trygt og forudsigeligt læringsmiljø for de studerende der har en depression. Det er vores erfaring, at det er helt centralt at give de unge en oplevelse af at kunne opretholde en hverdag og en skolegang med både faglig læring og social interaktion. Vi er samtidig optagede af at udvikle de unges kompetencer ift. selvindsigt i egne ressourcer og udfordringer samt hensigtsmæssige læringsstrategier.

Vi har fokus på at arbejde med de årsager, der ligger til grund for depressionen. Dette gør os i stand til at hjælpe den studerende til at minimere og, på sigt, afhjælpe disse. Hvis den unge føler sig stresset eller belastet af sin skolegang, vil de ugentlige undervisningslektioner indledningsvist blive sat ned. Efterfølgende, når den studerende er parat til det, vil vi gradvist arbejde henimod at øge disse igen, i takt med den unges fremgang. Formålet hermed er, at den unge får mulighed for succesoplevelser i behandlingen og derved oparbejder en fornyet energi.

På Basen arbejder vi kognitivt med unge med depression. Vi fokuserer på at ændre uhensigtsmæssig adfærd og igangsætte nye måder at tænke og mestre udfordringer på. Unge med depression vil gradvist lære at handle på nye og mere hensigtsmæssige måder og derved opleve, at de kan overkomme nye udfordringer. Vi arbejder primært med den unges tænkning, og sammen undersøger vi sammenhængen mellem tanker, følelser og handlinger.

Hvad er depression?

Depression er en psykiatrisk diagnose, som kan ramme alle, også børn og unge. Depressioner udvikles ofte langsomt over tid, og det kan derfor være svært at vide, hvornår der er tale om en depression. Man ved ikke, hvorfor nogle unge udvikler depression. Oftest skal årsagen findes i en kompliceret blanding af forskellige belastningsfaktorer, øget sårbarhed og genetiske betingelser.

I diagnosesystemet ICD-10 hører depression til blandt de affektive sindslidelser, som er følelsesbetonede lidelser. Karakteristika så som øget irritation, træthed og tristhed, at begynde at trække sig fra sociale arrangementer og undlade at gøre ting, som man tidligere var glad for, er fællestræk for unge med depression.

Unge med depression mærker ofte, at de er triste og kede af det, men har svært ved at sætte ord på hvorfor. Tristheden kan være ledsaget af manglende selvtillid, koncentrationsbesvær, angst og nedsat energi. De fleste har ligeledes fysiske symptomer, så som hoved- og mavepine. Både de fysiske og psykiske symptomer vil tage til med tiden, og professionel støtte og behandling af depression vil være nødvendig, for at den unge kan blive rask igen.

Depressioner kan vise sig på mange måder og kan variere fra lette til svære og til tider livstruende former. Symptombilledet kan opleves diffust og gøre det svært at vurdere, om ens barn er rigtig sygt. Dette medfører ofte at der søges behandling alt for sent – eller slet ikke. Andre gange vil man komme til at fejltolke symptomerne, fordi det kun er de fysiske aspekter af depressionen, der bliver italesat. Disse forhindringer for igangsættelse af behandling kan blive livstruende for unge med depression, da depression er en lidelse, der er forbundet med stor selvmordsrisiko.

Depression & angst hos unge

Depression ses ofte sammen med abnorm separationsangst, generaliseret angst eller panikangst. På Basen arbejder vi blandt andet med kognitiv adfærdsterapi og tilsvarende evidensbaserede metoder.

Depression og skolevægring hos unge

Skolevægring og isolation kan ofte hænge sammen med depression. Det er i denne forbindelse vigtigt først at udelukke fysiske sygdomme, familiære og sociale problematikker. På Basen er det vores erfaring, at det bliver sværere at få en ung tilbage i skolen, jo længere tid den unge ikke har været i skole. Skolevægring kan ofte opstå i forlængelse af, at den unge har været hjemme i en ferie- eller sygdomsperiode eller i forbindelse med alvorlig sygdom, død eller skilsmisse i familien.

Det er vores erfaring, at kognitiv adfærdsterapi er den bedste behandlingsform ved skolevægring og depression.

Depression og ASF hos unge

Vi oplever, at unge med autismespektrumsforstyrrelser (ASF), som udvikler en depression, kan udvikle en alvorlig form for eksistentiel depression, hvor hele den unges eksistentielle grundlag betvivles. Vores behandlingserfaring for studerende, der både er depressive og diagnosticeret med autismespektrumsforstyrrelser, har vist os, at kognitiv adfærdsterapi har den bedste effekt.

Depression & OCD hos unge

OCD optræder hyppigt sammen med depression eller depressive tilstande. Unge kan ofte blive meget triste og depressive af svære OCD-symptomer. Kognitiv terapi er meget virkningsfuld for denne gruppe af studerende og kan have en aflastende effekt på den studerende ift. skolearbejde, sociale forpligtelser osv. Ved svær OCD & depression anbefales som regel medicinering.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Nadia Kræmer Lützhøft
Telefon: +45 6171 0632
Mail: nlu@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Sidsel Boysen
Telefon: +45 4013 2188
Mail: sbo@basen.dk

Del indhold: