Temadage2018-11-30T11:54:47+00:00

Temadage

Hver mandag og fredag er der fælles Temadag for alle de studerende. Formålet er almendannelse og at skabe aktive samfundsborgere.

Temadagene tager afsæt i:

 • Psykologi
 • Medborgerskab og samfundsfag
 • ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)

Temadagenes indhold planlægges tværfagligt ud fra ovennævnte tre områder i samarbejde med de studerende og fokuseres ud fra en projektorienteret tilgang i forløb af fire ugers varighed. Dette giver tid til fordybelse og mulighed for en undersøgende og opsøgende tilgang med f.eks. ture ud af huset.

Eksempler på temaforløb kan være ”Fra ung til voksen”, ”Kultur og geografi”, ”Hjerte, hjerne og krop”.

Psykologi

Her undervises bl.a. i psykoedukation, hvor der fokuseres på den studerendes selvforståelse og på, at den studerende får nogle redskaber, som kan bruges til at navigere med i hverdagen. Vi har fokus på at skærpe den studerendes indsigt i, og forståelse af, hvordan man indgår i et fællesskab; konkret både ift. hvad man profiterer af og skal bidrage med.

Der arbejdes bl.a. med følgende overordnede emner:

 • Kommunikation
 • Selvforståelse
 • Hjernen og dens kemi
 • Træning af sociale færdigheder og kompetencer
 • Psykisk sårbarhed/sensitivitet
 • Specifikke diagnoser

Den studerende opnår kompetencer i at forstå og anvende psykologisk viden i arbejdet med egen udvikling og i samspillet med andre.

Medborgerskab

Basen har igennem årene udviklet et særligt fokus på vigtigheden af medborgerskab. De studerende har behov for viden om, og erfaringer med, samfundets opbygning for også at kunne løse egne problemstillinger. Målet med udviklingen af de studerende til aktive medborgere er, at de bliver i stand til at mestre eget liv gennem demokratiske spilleregler, respekt og anerkendelse.

Vi arbejder aktivt på at inddrage de studerende i foreninger og fritidsliv ved:

 • Deltagelse i almenområdets fritids- og foreningsaktiviteter
 • Tilegnelse af demokratiske spilleregler og grundprincipper
 • Undgåelse af uhensigtsmæssige gruppedynamikker og dermed formindske marginalisering
 • Udslusning til uddannelse og arbejde

ADL (Almindelig Daglig Livsførelse)

Vi arbejder med praktiske færdigheder til bo-træning, madlavning, selvtransportering, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen. Vi bruger eksempler fra de studerendes hverdag, f.eks. udfordringer med rejsekortet, e-boks, borger.dk, netbank, mistet sygesikringskort etc.

 

 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Basen STU i København
Afdelingsleder Christine Pehrson
Telefon: +45 6162 0267
Mail: cpe@basen.dk

Basen STU i Birkerød
Afdelingsleder Kate Svendsen
Telefon: +45 4034 3133
Mail: ksv@basen.dk