ADL-undervisning

ADL-fag (Almindelig Daglig Livsførelse) er obligatoriske fag som alle de studerende på Basen STU bliver undervist i. Her arbejder vi med praktiske færdigheder, som f.eks. husholdning, økonomi og brug af e-boks.dk mv. som forbereder de studerende til at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. I ADL undervises de studerende bl.a. i:

 • Psykologi/psykoedukation
 • Medborgerskab og samfundsfag
 • Bo-træning
 • Idræt
 • Transport-træning
 • Træning i diverse praktiske gøremål

Psykologi/psykoedukation

Her undervises bl.a. i psykoedukation, hvor der fokuseres på den studerendes selvforståelse og på, at den studerende får nogle redskaber, som kan bruges til at navigere med i hverdagen. Vi har fokus på at skærpe den studerendes indsigt i, og forståelse af, hvordan man indgår i et fællesskab; konkret både ift. hvad man profiterer af og skal bidrage med.

Der arbejdes bl.a. med følgende overordnede emner:

 • Kommunikation
 • Selvforståelse
 • Hjernen og dens kemi
 • Træning af sociale færdigheder og kompetencer
 • Psykisk sårbarhed/sensitivitet
 • Specifikke diagnoser

Den studerende opnår kompetencer i at forstå og anvende psykologisk viden i arbejdet med egen udvikling og i samspillet med andre.

Medborgerskab og samfundsfag

Basen har igennem årene udviklet et særligt fokus på vigtigheden af medborgerskab. De studerende har behov for viden om, og erfaringer med, samfundets opbygning for også at kunne løse egne problemstillinger. Målet med udviklingen af de studerende til aktive medborgere er, at de bliver i stand til at mestre eget liv gennem demokratiske spilleregler, respekt og anerkendelse.

Vi arbejder aktivt på at inddrage de studerende i foreninger og fritidsliv ved:

 • Deltagelse i almenområdets fritids- og foreningsaktiviteter
 • Tilegnelse af demokratiske spilleregler og grundprincipper
 • Undgåelse af uhensigtsmæssige gruppedynamikker og dermed formindske marginalisering
 • Udslusning til uddannelse og arbejde

Bo-træning

Vi arbejder med praktiske færdigheder til bo-træning, madlavning, selvtransportering, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen. Vi bruger eksempler fra de studerendes hverdag, f.eks. udfordringer med rejsekortet, e-boks, borger.dk, netbank, mistet sygesikringskort etc.

Idræt

I faget idræt arbejder vi overordnet med at udforske og afprøve forskellige fysiske aktiviteter. De studerende bliver løbende introduceret til en række etablerede aktivitetstilbud. I idræt arbejder vi med de studerendes forståelse af egen krop og sundhed ift. argumenterne for at leve et fysisk aktivt liv. Undervisningen vil skabe en grobund for at de studerende lærer deres egne grænser at kende samt at bryde dem, og giver mulighed for at den enkelte kan bevæge sig uden for egen komfort-zone.

Idræt udgør et godt grundlag for fælles oplevelser og for at styrke tilliden og relationerne mellem de studerende. Det skaber samtidig mulighed for at danne bro til byens tilbud og relationer til andre unge. Undervisningen er tilrettelagt således, at der både tages højde for den enkeltes styrker og udfordringer samt for gruppen som helhed.

Det overordnede fokus i idræt er:

 • Kropsbevidsthed
 • Forståelse for et hensigtsmæssig og aktivt liv
 • Bevidstgørelse om forskellige tilbud i ”byen” for fysisk udfoldelse
 • Komfort-zone – bryde, kende og forstå egne grænser
 • Fysisk aktivitet
 • Træning og oplevelse af det sociale aspekt i forbindelse med fysisk aktivitet

Transport-træning

For de af vores studerende som kan have gavn af transporttræning, støtter og øver vi selvtransportering i den unges nærmiljø og ved samarbejde med forældre eller netværkspersoner. Hvert forår etableres et transporttræningshold, hvor en gruppe studerende sammen med undervisere træner anvendelse af forskellige transportformer og planlægning af ture samt besøger hinandens hjem på skift.

Der kan endvidere etableres henteordning i opstartsperioden, eller i perioder hvor den studerende har højt fravær eller er særlig sårbar.

 

 

Vær åben og villig til at dele ud af de ting som du har oplevet. Udover at det er en lettelse at dele sine oplevelser og erfaringer med andre, så gør det også at det bliver lettere at hjælpe andre mennesker. Men det er vigtigt at du gør det i dit eget tempo.

Studerende på Basen STU's råd til nye studerende

Jeg har lært utroligt meget om mig selv på STU’en. Blandt andet at det er okay at være mig, og at have de udfordringer som man nu har. Det er jo det, der er med til at gøre mig til et helt unikt snefnug.

Studerende på Basen STU

Del indhold: